Back

คุณครูอุไรลักษ์ บุญมี และคุณครูชัยวิวัฒน์ สีหะวงษ์ เข้าร่วมอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

คุณครูอุไรลักษ์ บุญมี และคุณครูชัยวิวัฒน์ สีหะวงษ์ เข้าร่วมอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมเชียงปุมชั้น 3 สพป.สุรินทร์เขต 1

READ MORE