Back

WELCOME TO THONG-OUN KINDERGARTEN SCHOOL

THONG-OUN KINDERGARTEN SCHOOL

            โรงเรียนอนุบาลทองอุ่นเป็นแนวคิดร่วมกันของผู้จัดตั้งโดยยึดปรัชญาของโรงเรียนเป็นแนวพัฒนาคือ “อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม นำด้านภาษาพัฒนารอบด้านสืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจเทคโนโลยี” นายสุระ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวโคก นางทองอุ่น บุญมี อดีตครูโรงเรียนบ้านบัวโคก
ตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปีที่รับราชการครู มีความศรัทธาในความเป็นครู เมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว จึงมาจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลทองอุ่นขึ้น ได้รับอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544

ผู้บริหารโรงเรียน

1. นายสุระ บุญมี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้รับใบอนุญาต
2. นางทองอุ่น บุญมี ตำแหน่ง ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
3. นายสุทธินันท์ บุญมี ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
4. นางพชรมณ เมธาศักติวงศ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
5. นางสาวกนกอร บุญมี ตำแหน่ง ผู้จัดการ

            ด้วยความพยายามในการพัฒนาเด็กและโรงเรียนให้มีคุณภาพ จึงเป็นที่มาของโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549 อันเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของเราชาวอนุบาลทองอุ่น

เพลงมาร์ชอนุบาลทองอุ่น

* สถานศึกษาอนุบาลทองอุ่น   แหล่งเจือจุนเยาวชนเหล่าคนไทย 

ร่วมแรงร่วมรักสามัคคีกันไว้   ใต้ธงชัยพุ่มพวงม่วงชมพู 

* การศึกษารวมวิชาฟุ้งเฟื่อง   นามกระเดื่องเลื่องขจรกระฉ่อนเฟื่องฟู 

คุณธรรมนำเนืองรุ่งเรืองหรู   โอบอุ้มชูชาวทองอุ่น   หนุนนิรันดร์ 

* อนามัยเพิ่มพูนสมบูรณ์สุข   ปลดเปลื้องทุกข์ชำนาญงานด้านภาษา 

วิชาการรอบด้านนั้นพัฒนา   ร่วมรักษาวัฒนธรรมนำเทคโน

* แหล่งศึกษามาทองอุ่นรุ่นฟูเฟื่อง   โรจน์รุ่งเรืองคนดีแท้แต่ไม่โง่ 

 เก่งการงานวิชาการนั้นมีโชว์   เจริญเติบโตอยู่ในสังคมสมสุขเอย