Teacher Ploy

คุณครูพลอย

สอนให้เด็กเป็นทั้งคนดีเเละคนเก่ง เพื่อให้เด็กๆเติบโตอย่างมีความสุข คือเป้าหมายในการสอนของครูพลอยค่ะ

T Teaw

คุณครูแต้ว

ในห้องเรียนครูแต้ว เด็กๆจะได้เรียนปนเล่น เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีครบทั้ง4ด้านเหมาะสมกับวัย มาเรียนอนุบาล2กับครูแต้วนะคะ

Teacher Air

คุณครูแอร์

ดูแลเอาใจใส่เด็ก ๆ ทุกคนด้วยความรัก มุ่งเน้นจัดประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข เเล้วพบกันที่ห้องเรียนชั้นอนุบาล 3 กับครูเเอร์นะคะ

Teacher Poom

คุณครูปุ้ม

สอนตามความพร้อมของเด็ก ช่วยเหลือและส่งเสริมตามพัฒนาการของแต่ละบุคคล ด้วยความรัก มาเรียนอนุบาล 2 กับครูปุ้มนะคะ

Teacher Aoy

คุณครูอ๋อย

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญาและเรียนรู้อย่างมีความสุข คือเป้าหมายของครูอ๋อยในการพัฒนาเด็ก ๆ ค่ะ

IMG_3243

คุณครูลักษณ์

การสำรวจ ค้นหา เเละประดิษฐ์ เป็นจุดกำเนิดของความใฝ่รู้ คือสิ่งที่เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ในห้องเรียนของครูลักษณ์ค่ะ

IMG_3240

คุณครูบี๋

ฟูมฟักเเละให้การช่วยเหลือเด็ก ๆ ทุกคนอยู่เสมอ การเรียนอย่างมีความสุขคือสิ่งที่ครูบี๋ให้ความสำคัญค่ะ

Teacher Jane

คุณครูเจน

มุ่งพัฒนาเด็ก ๆ ทุกคนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ นั้นคือเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนชั้นอนุบาล 3 ของครูเจนค่ะ

O

คุณครูโอ๋

เรียนเเละเล่นอย่างมีความสุข คือสิ่งที่เด็ก ๆ จะได้พบในห้องเรียนของครูโอ๋ค่ะ

Teacher Eye

คุณครูอาย

สอนด้วยความรัก เสริมสร้างพัฒนาการให้ครบทุกด้าน มาเรียนกับครูอายนะคะ