T Ta

นางสาวอุไรลักษ์ บุญมี

นางสาวอุไรลักษ์ บุญมี   รองผู้อำนวยการ

T AE

นางพชรมณ เมธาศักติวงศ์ 

นางพชรมณ เมธาศักติวงศ์  ที่ปรึกษาวิชาการ

kanok-on

นางสาวกนกอร บุญมี

นางสาวกนกอร บุญมี ผู้จัดการโรงเรียน บ่มเพาะเมล็ดพันธ์ุด้วยความรัก ให้เติบโตเป็นคนดีสู่สังคมอย่างชาญฉลาด

nay

นายสุทธินันท์ บุญมี

นายสุทธินันท์ บุญมี กรรมการบริหาร

T sura

คุณตาสุระ บุญมี

นายสุระ บุญมี ผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการโรงเรียน