Back

TKS Outing 2023

TKS Outing 2023 กิจกรรมบูสท์พลังของทีมอนุบาลทองอุ่น ทบทวนการปฏิบัติงานของภาคเรียนที่ผ่านมาและวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก ๆ ในปีการศึกษาหน้า ณ จันท์เอ๋ย จันทร์ โฮมสเตย์ จังหวัดจันทบุรี

READ MORE