Back

ENGLISH FUN DAY 2023 ป.1-6 ห้อง Bilingual Program และ Smart English Program

🔸ENGLISH FUN DAY 2023 🎉จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ห้อง Bilingual Program และ Smart English Program ในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ เสริมความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ และทำให้ผู้เรียนรักภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น กิจกรรมนี้เด็ก ๆได้รับความรู้ภาษาอังกฤษ ความสนุกสนานและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภายในงานจะสนุกแค่ไหนไปรับชมกันเลยค่ะ

READ MORE