Back

นายวสันต์ ชิงชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสุรินทร์

11 มกราคม 2567 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่นร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับโรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ ภายใต้แนวคิด “เรียนดี มีความสุข” จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน โดยมีนายวสันต์ ชิงชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งโรงเรียนอนุบาลทองอุ่นได้รับรางวัลชนะเลิศ 17 รายการ มีนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตร 35 คน ดังนี้
เด็กหญิงพลอยลดา แป้นทอง Impromptu Speech หลักสูตรพิเศษอนุบาล
เด็กหญิงนริสรา ทวิพัตร์ การทำหนังสือเล่มเล็ก ป. 1-6
เด็กหญิงอชิรญาณ์ หอมบุญ
เด็กหญิงกศิณากุล ทีงาม
เด็กหญิงปพัชญา จินดาน้อย การแข่งขันแอโรบิค ป. 4-6
เด็กหญิงชยุตรา สิทธิศรี
เด็กหญิงฐิติชญา สายรัตน์
เด็กหญิงกัลยกร กองสุข
เด็กหญิงชนัญญา ชนะชัย
เด็กหญิงปพิชญา ปุ่นประโคน
เด็กหญิงธมลวรรณ แสงศรี
เด็กหญิงกมลชนก สุทธิสาร
เด็กหญิงฐิติชญาน์ เพ่งพิศ
เด็กหญิงวรรณรดา จันทวงษา
เด็กหญิงนภัตสร ขาวงาม ภาษาจีน ป. 1-3
เด็กหญิงชยาภา สารสุข
เด็กหญิงปริชญา จันทร์ทอง ภาษาจีน ป. 4-6
เด็กชายนพกร สอนสุระ
เด็กชายบุณยกร ซ่อนกลิ่น Impromptu Speech หลักสูตรพิเศษ ป.1-3
เด็กหญิงสมิตานัน กองทุน Impromptu Speech หลักสูตรพิเศษ ป.4-6
เด็กหญิงฐิติภัทรา คำภิรมย์ Spelling Bee หลักสูตรพิเศษ ป.4-6
เด็กชายแทนคุณ สีตะริสุ Multi Skills Competition หลักสูตรพิเศษ ป.4-6
เด็กชายปวริศว์ สระแก้ว ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ป.1-3
เด็กชายตนุภัทร ผลประโยชน์ คิดเลขเร็ว ป.1-3
เด็กชายณัฐวัฒน์ ปรักษ์เจริญ คิดเลขเร็ว ป.4-6
เด็กชายเนติกร แสงราม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3
เด็กชายศิรวิชญ์ กรวยทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6
เด็กชายวรภัฒน์ สถานสุข
เด็กชายประดิทรรศณ์ เจือจันทร์
เด็กชายณัฐวรรธน์ แก้วสระคู ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
เด็กชายสร้างสรรค์ การบรรจง
เด็กชายปัฐน์ปวรุตม์ เจริญรัตน์
เด็กชายณวิญ เกตุวงค์ ตอบปัญหาสุขศึกษา
เด็กชายธนพัฒน์ สุวรรณสิงห์
เด็กหญิงรรัฐฐา ชัยพร Story Telling หลักสูตรพิเศษ 4-6