Back

เตรียมความพร้อมและแนะนำคุณครูผู้ดูแลกิจกรรม Online Exchange ระหว่างนักเรียนหลักสูตร Smart English Program โรงเรียนอนุบาลทองอุ่นและโรงเรียน Wadomari Elementary School เกาะโอกิโนเอราบุ ประเทศญี่ปุ่น

🇹🇭 🇯🇵 ประชุมเตรียมความพร้อมและแนะนำคุณครูผู้ดูแลกิจกรรม Online Exchange ทั้งสองประเทศ  ระหว่างนักเรียนหลักสูตร Smart English Program โรงเรียนอนุบาลทองอุ่นและโรงเรียน Wadomari Elementary School เกาะโอกิโนเอราบุ ประเทศญี่ปุ่น วันนี้เรามีการทดสอบระบบภาพ เสียงและให้นักเรียนทดลองนำเสนอรวมถึงปรับรูปแบบกิจกรรมให้นักเรียนทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเต็มที่ค่ะ 

READ MORE