Back

สถาบันจินตคณิต เบรน เทรนนิ่ง

วันที่ 21 ก.พ.2567 สถาบันจินตคณิต เบรน เทรนนิ่ง
ได้เข้ามาทบทวนความรู้ และทดสอบพัฒนาการด้านจิตคณิตให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3- ป.6