Back

สถาบันจินตคณิต เบรน เทรนนิ่ง

วันที่ 26 ธ.ค. 2566
สถาบันจินตคณิต เบรน เทรนนิ่ง
ได้เข้ามาทบทวนความรู้ ทดสอบพัฒนาการด้านจิตคณิตให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3- ป.6 และจะเข้ามาติดตามพัฒนาการของนักเรียนเป็นประจำทุกเดือนค่ะ