Back

ประเมินความสามารถในการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

14 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น สนามสอบ RT (Reading Test : RT) เพื่อประเมินความสามารถในการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ในการสอบครั้งนี้ ขอขอบคุณ นายทองคำ อำไพ ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าสอบทุกคนค่ะ ✌🏼

READ MORE