Back

บรรยากาศการฝึกซ้อมของตัวแทนนักเรียน

บรรยากาศการฝึกซ้อมของตัวแทนนักเรียน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ในการแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด ในวันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนวานิชย์นุกูล โรงเรียนสุรินทรศึกษา โรงเรียนอนุบาลอรสิริ และโรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา ค่ะ

READ MORE