Back

คุณครูชัยวิวัฒน์ สีหะวงษ์ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา

คุณครูชัยวิวัฒน์ สีหะวงษ์
ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ในโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ณ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์