Back

ครูดีเด่นด้านนวัตกรรม

นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรครูดีเด่นประเภทต่าง ๆ
🔸คุณครูชัยวิวัฒน์ สีหะวงษ์ ได้รับรางวัลนวัตกรรมการสอนดีเด่น
🔸คุณครูอภิสิทธิ์ โยตำแย ได้รับรางวัลพัฒนาสื่อสิ่งประดิษฐ์วิชาวิทยาศาสตร์ดีเด่น จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เนื่องในโอกาสงานวันครู ครั้งที่ 68 จังหวัดสุรินทร์ ณ โรงเรียนหนองโตง สุรวิทยาคม