Back

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เด็ก ๆ นั่งรถไฟจากสถานีรถไฟสุรินทร์ ไปลงที่สถานีศรีขรภูมิ เพื่อไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ปราสาทศรีขรภูมิ 🚂
ก่อนที่จะเดินทางขึ้นรถไฟ ได้รับความอนุเคราะห์จากนายสถานีรถไฟสุรินทร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเดินทาง รถไฟแต่ละสาย ข้อควรระวังในการโดยสารรถไฟ และได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของปราสาทศรีขรภูมิค่ะ