Back

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ ภายในมีโบราณวัตถุที่สำคัญมากมายจัดแสดงไว้ให้ได้ชมและยังมีการแบ่งโซนการจัดแสดงเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของจังหวัดสุรินทร์ไว้อย่างรอบด้าน ทั้งสภาพภูมิประเทศ ธรรมชาติวิทยา ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์วิทยา ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงของดีของจังหวัดสุรินทร์ นอกจากนี้เด็ก ๆ ยังได้แวะเยี่ยมชม “โครงการเกษตรอทิตยาทร” อีกด้วยค่ะ

READ MORE