THONG-OUN KINDERGARTEN SCHOOL

Meet Our Team

Plugins your themes with even more features.

Join Our Team
T Ta

นางสาวอุไรลักษ์ บุญมี

นางสาวอุไรลักษ์ บุญมี   รองผู้อำนวยการ

T AE

นางพชรมณ เมธาศักติวงศ์ 

นางพชรมณ เมธาศักติวงศ์  ที่ปรึกษาวิชาการ

Tiw

คุณครูติ๋ว

นางพิไลวรรณ ผลโพธิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ

Load (1)

คุณครูหลอด

นางสาวจินตนา บุญมี หัวหน้าสำนักงาน เจ้าหน้าที่การเงิน

Mai

คุณครูใหม่

นางสาวปนิดา สมหวัง เจ้าหน้าที่การเงิน

Tuk

คุณครูตุ๊ก

นางสาวเพ็ญนภา พรมศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ

kanok-on

นางสาวกนกอร บุญมี

นางสาวกนกอร บุญมี ผู้จัดการโรงเรียน บ่มเพาะเมล็ดพันธ์ุด้วยความรัก ให้เติบโตเป็นคนดีสู่สังคมอย่างชาญฉลาด

nay

นายสุทธินันท์ บุญมี

นายสุทธินันท์ บุญมี กรรมการบริหาร