Back

หลักสูตร Smart English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นหลักสูตรการเรียนวิชาภาษาอังกฤษแบบเข้ม เรียนกับครูชาวต่างชาติ 7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางกิจกรรมภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในหลักภาษาอย่างลึกซึ้งและเสริมสร้างทักษะในการใช้ภาษาที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ในด้านการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ทางโรงเรียนได้นำโปรแกรม Maths Whizz บทเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ซึ่งสามารถประมวลผลเป็นรายบุคคลเพื่อได้เห็นพัฒนาการอย่างชัดเจน ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์เน้นการจัดกิจกรรมตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และสรุปความได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลการจัดกิจกรรมของทางโรงเรียนที่กล่าวมาเน้นให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเรียนต่อห้องพิเศษในระดับมัธยมศึกษา และมีทักษะในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต