Teacher On

คุณครูออน

ส่งเสริมให้เด็กมีวินัย ใฝ่เรียนรู้  รู้จักช่วยเหลือตัวเอง กล้าคิดกล้าแสดงออก คือเป้าหมายที่คุณครูออนอยากจะให้เกิดกับเด็กๆทุกคนค่ะ

Other Members