Teacher Benz

คุณครูเบนซ์

“การกีฬานั้น เป็นอุปกรณ์ทางการศึกษาที่สำคัญยิ่ง เพราะเป็นการกล่อมเกลา ให้เด็กมีความกล้าหาญ อดทน รู้เเพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” มาเรียนสุขศึกษาเเละพลศึกษากับครูเบนซ์กันนะครับ

Other Members