Teacher Aoy

คุณครูอ๋อย

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญาและเรียนรู้อย่างมีความสุข คือเป้าหมายของครูอ๋อยในการพัฒนาเด็ก ๆ ค่ะ

Other Members