Back

เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ

10 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลท่าตูมดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออกให้กับเด็ก ๆ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนค่ะ