Back

เลื่อนการเปิดเรียน on-site เป็นวันที่ 2 ส.ค. 64

เรียนท่านผู้ปกครอง
?จากรายงานผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ในระดับจังหวัดและระดับประเทศที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เพื่อความปลอดภัยของทุกคน จึงขอเลื่อนการเปิดเรียน on-site จากเดิมวันที่ 19 ก.ค. เป็นวันที่ 2 ส.ค. 64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง (ประเมินสถานการณ์วันต่อวัน)
?นักเรียนเรียน online, on hand, on demand วันที่ 19-30 ก.ค. 64
?รายละเอียดตามประกาศแนบ ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564