Back
tks

congratulations

May 7, 2023
0

Congratulations O-NET โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ขอขอบคุณนางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับ เด็กหญิงกมลฉัตร วงศ์ฉลาด นักเรียนที่สอบ Ordinary National Educational Test (O-NET) ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 READ MORE