Back

อนุบาล 3 Sunflower

อนุบาล 3 Sunflower รายงานตัวค่ะ 🌻
วันนี้เรามาทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาเมื่อตอนอนุบาล 2 และฝึกกล้ามเนื้อมือด้วยการระบายสีกันหน่อยค่ะ