Back

พิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ

พิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ที่ผ่านการเข้าค่ายพักแรม เพื่อเป็นสัญลักษณ์การผ่านการปฏิบัติตามหลักสูตรลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 🐯