Back

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นำเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นำเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องแรง และแรงเสียดทาน เด็ก ๆ ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และยังได้ฝึกความกล้าแสดงออก

READ MORE