Back

ณครูชัยวิวัฒน์ สีหะวงษ์ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

คุณครูชัยวิวัฒน์ สีหะวงษ์ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ในโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านแสนสุข อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

READ MORE