Back

ครูโรงเรียนอนุบาลทองอุ่นร่วมงานประเพณีบุญเดือนสามแห่ไข่เซ่นไหว้ศาลปู่ตา

ครูโรงเรียนอนุบาลทองอุ่นร่วมงานประเพณีบุญเดือนสามแห่ไข่เซ่นไหว้ศาลปู่ตา ประจำปี 2567 ณ บริเวณศาลหลักเมืองอำเภอท่าตูม (ศาลปู่ตา)