Back

กิจกรรม School Visit ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง Smart English Program และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง Zebra

🏫 กิจกรรม School Visit ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง Smart English Program และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง Zebra ผู้ปกครองเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน พบปะครูประจำชั้น ผู้บริหาร เพื่อร่วมหาแนวทางในการพัฒนาเด็ก ๆ ค่ะ
🙏🏻 ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ใส่ใจและเห็นความสำคัญของกิจกรรมที่เราจัดขึ้น เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือพัฒนาเด็ก ๆ ของเราให้เป็น “คนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข “