Back

กิจกรรม PLC ของคุณครูอนุบาลทองอุ่น

กิจกรรม PLC ของคุณครูอนุบาลทองอุ่น นำเทคนิคการสอนที่น่าสนใจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2

READ MORE