Back

กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ก่อนสอบ O-NET ของพี่ ๆ ชั้นป.6 ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย
นักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบ และครูได้เพิ่มเติมเทคนิควิธีการในการทำข้อสอบ เพื่อให้สร้างความมั่นใจในการสอบในวันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์นี้ค่ะ