Back

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

ยาเสพติดภัยใกล้ตัวที่เด็ก ๆ ควรรู้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เรียนรู้ผ่านวีดีทัศน์ เรื่องยาเสพติดในสังคมไทย เด็ก ๆ ได้วิเคราะห์ถึงปัญหาและโทษที่จะเกิดขึ้นของยาเสพติด พร้อมสรุปและอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหน้าชั้นเรียน โดยมีคุณครูประจำชั้นให้คำแนะนำเพิ่มเติม เพราะอนุบาลทองอุ่น คือบ้านแห่งความสุข อบอุ่นและปลอดภัย ค่ะ