Back

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองระดับอนุบาลและประถมศึกษา

4 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่นจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองระดับอนุบาลและประถมศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2566 พบปะคุณครูประจำชั้นแจ้งข้อมูลสำคัญที่ผู้ปกครองควรทราบก่อนเปิดเรียนค่ะ
พิธีมอบทุนการศึกษาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เด็กหญิงกมลฉัตร วงศ์ฉลาด ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ
พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ประเมินความรู้ขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าหลักสูตรSmart English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4