Back

กิจกรรมการประเมินความรู้นักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 3 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเรียนต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมการประเมินความรู้นักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 3 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเรียนต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา รวมถึงกิจกรรมและตัวอย่างหนังสือ

READ MORE