Back

การสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ Sirin Math-Sci-Eng Test 2023

ดร.วิเชียร วาพัดไทย รอง ผอ.สพม.สุรินทร์ เป็นเกียรติให้กับ 🔸เด็กชายแทนคุณ สีตะริสุ🔸 ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 2 🔸วิชาภาษาอังกฤษ
การสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ Sirin Math-Sci-Eng Test 2023 ณ โรงเรียนสิรินธร