Back

การทดสอบ Pre-RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การทดสอบ Pre-RT เพื่อประเมินความสามารถในการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ครั้งที่ 1)
เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ RT (Reading Test : RT)