Back

การทดสอบ Pre-RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ครั้งที่ 2)

การทดสอบ Pre-RT เพื่อประเมินความสามารถในการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ครั้งที่ 2) เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ RT (Reading Test : RT)