Back

การดูงานที่ประเทศไต้หวัน Zhiqing Elementary School

การดูงานที่ประเทศไต้หวัน Zhiqing Elementary School เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนจำนวนมาก จุดเน้นของโรงเรียนคือเรื่องการอ่านและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในโรงเรียน #เราจะนำประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้และพัฒนาโรงเรียนอนุบาลทองอุ่นของเราเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กทุกคนค่ะ

 

READ MORE